СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

НАЧАЛО     УЧИЛИЩЕ      УЧИТЕЛИ/СЛУЖИТЕЛИ     ПРОЕКТИ     ДОКУМЕНТИ   

  ПРИЕМ     ГАЛЕРИЯ     БЮДЖЕТ      ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА     ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

Правилник за дейността на училището

Самостоятелна форма на обучение

Организация на учебния ден

Годишен план

Етичен кодекс

Стратегия за развитие

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на ученици

Система за поощрения и награди на ученици и учители

 

Училищен учебен план за І клас

Училищен учебен план за ІІ клас

Училищен учебен план за V клас

Училищен учебен план за VІ клас

Училищен учебен план за VІІІ клас

Училищен учебен план за ІХ клас

Ученически стол

 

Средства, събрани от Коледен базар 2016г.

 

              Разписание на автобусите                                                                                    Правила за получаване на стипендия

           График за контролни и класни работи                                                                 Стипендии

          График за консултации на учители с ученици                                                     Ученици, получаващи стипендия          

Час на класния ръководител                                                    

 

 

Проблеми и добри практики

Годишен доклад-анализ на учебната 2011-2012 година

Годишен доклад-анализ на учебната 2012-2013 година

Годишен доклад-анализ на учебната 2013-2014 година

Доклад-анализ за І срок на учебната 2014-2015 година

Годишен доклад-анализ на учебната 2014-2015 година

Доклад-анализ за І срок на учебната 2015-2016 година

Годишен доклад-анализ на учебната 2015-2016 година

Доклад-анализ за І срок на учебната 2016-2017 година

Анализ на резултатите на учениците в ІV клас за І срок на учебната 2016-2017 година